Home Privacy Policy
Privacy Policy

Privacy Policy van de Onderwijspraktijk

Onderwijspraktijk  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil de praktijk heldere en transparante informatie geven over hoe de praktijk omgaat met persoonsgegevens.

De praktijk doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onderwijspraktijk  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
-    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-    Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Onderwijspraktijk is de praktijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met de praktijk wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

De praktijk is alleen fysiek bereikbaar voor de eigenaar van de praktijk . Schoonmaakster heeft geheimhoudingsverklaring getekend. Dossiers zijn achter slot. Dossiers in archief zijn achter slot in andere ruimte buiten de praktijk.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Onderwijspraktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-    Administratieve doeleinde;
-    Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-    De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Onderwijspraktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    Telefoonnummer;
-    E-mailadres;
-    Gegevens over gezondheid alleen indien nodig voor de behandeling;
-    Adres;
-    Geboortedatum kind;
-    Gegevens Leerkracht, zorg coördinator, mentor ,intern begeleider

Uw persoonsgegevens worden door Onderwijspraktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-    Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.
-    Voor financiële administratie 7 jaar

 

Communicatie

De Onderwijspraktijk communiceert op verschillende manieren, door middel van e-mail, whatsapp en telefoon. Hierbij draagt de Onderwijspraktijk er zorg voor dat de gegevens in Whatsapp niet herleidbaar zijn naar natuurlijke personen, bijvoorbeeld door het gebruik van afkortingen, initialen of speciaal hiervoor ontwikkelde apps. E-mail berichten worden regelmatig gearchiveerd dan wel verwijderd en na de bewaartermijn vernietigd. De Onderwijspraktijk draagt er zorg voor dat gegevens die per e-mail worden gecommuniceerd, niet herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon. Indien er verslagen of specifieke persoonsgegevens per mail worden verzonden, worden die die  opgeslagen op de beveiligde PC/laptop en vervolgens verwijderd uit de e-mailbox. Rapporten en verslagen worden gecodeerd verzonden.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan de praktijk geeft kan de praktijk aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Onderwijspraktijk heeft de website en  de financiële administratie in eigen beheer. Er zijn geen derde partijen.

De praktijk geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt de praktijk hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal de praktijk door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  U wordt daarvan op de hoogte gesteld. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij de praktijk opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan de praktijk persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

De praktijk verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

De praktijk verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Onderwijspraktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-    Alle personen die namens Onderwijspraktijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-    De praktijk hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
-    De praktijk pseudonimiseren en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-    De praktijk maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-    De praktijk test en evalueert regelmatig de maatregelen;

 

Datalekken

-    De onderwijspraktijk heeft een procedure melden datalekken en registreert de datalekken in een Excelbestand dat wordt bewaard (op locatie PC/Laptop/in de cloud).

 

Register van Verwerkingen

De onderwijspraktijk houdt een register van verwerkingen bij in Excel. Dit document wordt beheerd door de eigenaar van de praktijk en opgeslagen op locatie op PC/Laptop/in de cloud).

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke de praktijk van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoons gegevens (of een deel hiervan) door de praktijk.  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de praktijk  te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. De praktijk kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht de praktijk uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt de praktijk  u hierover direct contact met de praktijk  op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met de praktijk op!

 

Contactgegevens

Onderwijspraktijk
Hazeveld 28
2405 AE Alphen aan den Rijn
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Copyright | Connie de Blank | 2020